Regulamin

Regulamin Klubu niePowiem.

§ 1

Regulamin Klubu niePowiem

GODZINY OTWARCIA KLUBU

1. Klub czynny jest od godziny 14.00 od pon. do soboty, w niedziele od 16.00.

2. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez Kierownictwo stosownie do okoliczności.

3. Wstęp do Klubu (na wybrane imprezy) odbywa się na podstawie ważnej, płatnej wejściówki.

4. Opłata za wejście do Klubu pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Klubu.

5. Opłata za wejście do Klubu pobierana jest przez selekcję Klubu.

6. W przypadku naruszenia regulaminu Klubu opłata za wejście może być pobierana kilkakrotnie.

§ 2

OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU

1. Prawo wstępu do Klubu mają:

– Osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek;

– Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami;- Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z kierownictwem Klubu.

2. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

3. ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do:

– Osób w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 21 lat i będą z tymi osobami spokrewnione;

– Osób nie posiadających dowodu tożsamości;

– Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

– Osób niestosownie ubranych;

– Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie;

– Osób nietrzeźwych w stopniu znacznym

– Osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających.

§3

UPRAWNIENIA GOŚCIA KLUBU

1. Gość Klubu wyraża automatycznie zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych i filmów z jego udziałem do celów promocyjnych klubu.

§ 4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Klub jest obiektem monitorowanym.

2. Na terenie należącym do Klubu, ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim gości oraz pracowników.

3. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający swojemu bezpieczeństwu oraz innych osób.

4. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.

5. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie ZABRANIA SIĘ:

-palenia papierosów po za miejscami wydzielonymi w tym celu

– wnoszenia do Klubu napojów alkoholowych i bezalkoholowych

– wnoszenia do Klubu środków odurzających;

– posiadania i wnoszenia do Klubu materiałów wybuchowych;

– ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Klubie;

– wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących Klubie;

– dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona wandalizmu, niszczenia mienia Klubu;

– dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych;

– rzucania jakimikolwiek przedmiotami;

-wychodzenia z napojami na zewnątrz Klubu(wybrane imprezy);

6. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli, lub w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

7. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

8. Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i nie stosujące się do poleceń obsługi zostanę niezwłocznie usunięte z terenu Klubu.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Klubu.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. Za zniszczenia wyposażenia Klubu osoby, które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.

3. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)

4. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo Klubu.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu.

6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w odzieży wierzchniej oddawanej do szatni.

7. Za zgubienie numerka naliczana jest kara finansowa w wysokości 25 pln;

8. W przypadku zgubienia numerka klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste odebrane przez osoby trzecie.

9. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.

Kierownictwo Klubu niePowiem

Fotorelacja

© 2015 niePowiem - Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Made by Miłosz Miśta

});}(jQuery));